Més del mateix. El pressupost militar a Espanya per a l’any 2005

Escrit per Pere Ortega on . Posted in Economia de defensa

Anàlisi del projecte de pressupost de la despesa militar per a l'any 2005 en Espanya. Un any més la despesa militar augmenta de manera considerable
Pere Ortega (octubre 2004), Materials de Treball núm. 25Ha estat presentat el projecte dels pressupostos per a l’any 2005 de l’Estat espanyol. El pressupost del Ministerio de Defensa pujarà a 6.988,79 milions d’€ i augmenta respecte al 2004 un 4,2%. Però si es té en compte altres partides segons el criteri emprat per l’Aliança Atlàntica sobre com s’ha de computar la despesa militar, que en el cas espanyol es troba repartit per altres ministeris i que aquestes partides són inequívocament militars, l’augment és, com en anys anteriors, més del doble. Si, a més, hi afegim la part proporcional dels interessos del deute públic imputables al Ministerio de Defensa, llavors s’arriba a la quantitat de 15.641,14 milions d’€, que representen el 6,66% del total del pressupost i es converteix en l’1,86% del PIB per a l’any 2005.


Mereix atenció a part la partida de les despeses de la participació de forces militars a l’exterior, és a dir, a Kosovo o Afganistan. Aquesta partida no té consignació econòmica i es declara ampliable, amb la qual cosa no és possible saber fins al final de l’exercici la quantia de la despesa en les missions militars a l’exterior. El 2004, la despesa acumulada per l’expedició a Iraq fins al maig del 2004 va ser de 240 milions d’euros. Tenint en compte que ara estem presents a Kosovo i Afganistan, la despesa militar global encara pot ser més considerable.

La primera decepció que hem d’observar és veure com es continua injectant recursos en R+D militar als grans projectes de producció d’armes noves, en una quantitat similar a la de l’any anterior, 1.330,29 milions d’€, enfront de 1.373,42 el 2004. I representen un 26,75% sobre el total de R+D. O sigui, una quarta part de la investigació a l’Estat espanyol es dedica a artefactes militars. Y veure com una part d’aquests diners, 1.014,60 milions d’€, continuen camuflats en el Ministerio de Industria com a crèdits reemborsables. Una estratagema ideada pel govern del PP per subvencionar empreses militars espanyoles per a la investigació i desenvolupament d’armes noves amb diners que difícilment retornaran a les arques públiques. S’ha de denunciar aquest subterfugi, ja que amaga, per un costat, l’increment del pressupost del Ministerio de Defensa, amb escassa acceptació de l’opinió pública; i, per l’altre, l’augment del dèficit públic, ja que la mateixaa quantitat es comptabilitza com un ingrés. Una pràctica perversa que nodreix les indústries militars espanyoles de recursos públics, perquè si no fos així difícilment aquestes empreses reflectirien beneficis en els seus balanços de final d’any.Respecte a les inversions, es destinara 1.952,17 milions d’€ a la compra d’armaments, els mateixos d’anys anteriors: l’avió de combat EF-100, l’avió de transport A400-M, l’helicòpter de combat Tigre (tots tres d’EADS-CASA), les fragates F-100 (Izar), els blindats Leopardo i Pizarro (Santa Bárbara). Però també apareixen com a noves inversions la compra d’un vaixell de projecció estratègica LLX, un altre d’aprovisionament BAC de projecció en escenaris llunyans (tots dos d’Izar) i nous equips de guerra electrònica (Indra).Fruit de la negociació per a l’aprovació dels pressupostos entre el govern i els grups parlamentaris d’ERC i IV, s’ha produït una petita disminució del pressupost del Ministerio de Defensa de 36 milions d’€, que es destinaran a incrementar les ajudes de cooperació al desenvolupament. Malgrat que és una reducció insignificant, és un fet insòlit que hem d’aplaudir perquè demostra que es poden disminuir els pressupostos de defensa precisament en favor de païses empobrits.Però, malgrat això, l‘análisi del pressupost militar per a l’any 2005 no deixa de ser decebedor. Un any més assistims al continuisme com a mesura política en els temes militars. És a dir, canvien els governs, se’n va el PP i entra el PSOE, però les polítiques militars continuen inalterables, portant a terme projectes faraònicos d’unes despeses desmesurades en nous armaments. Projectes de nul·la eficiència social que només serviran per passar recursos públics a butxaques privades.
 

El pressupost de defensa a Espanya (anys 2004-2005)

(en milions d’euros)

Conceptes

Any 2004

Any 2005

Ministerio de Defensa

6.746,77

6.988,79

Organismos Autónomos del Ministerio de Defensa

1.184,64

1.242,02

Centro Nacional de Inteligencia

161,95

189,74

Total defensa

8.093,36

8.420,55

Classes passives militars

2.685,14

2.855,16

Guàrdia Civil (Ministerio de Interior)

2.080,56

2.143,72

Ministerio de Industria (R+D militar)

1.110,80

1.014,60

Asociación Atlántica (OTAN)

11,21

18,03

Total defensa criteri OTAN

13.981,07

14.452,06

Interessos del deute públic

1.204,80

1.189,08

TOTAL DESPESA MILITAR

15.185,87

15.641,14

 

 

R+D Militar 2004-2005

(en milions d’euros)

ANYS

2004

2005

Ministerio de Defensa i OA

304,42

315,69

Ministerio de Ciencia y Tecnología

1.070,00

1.014,60

TOTAL

1.373,42

1.330,29

 

 

Principals inversions militars 2005

(en milions d’euros)

Avió de combat EF-100

EADS-CASA

418,00

Avió de transport A400M

EADS-CASA

1,00

Helicòpters de combat Tigre

EADS-CASA

9,00

Fragates F-100

IZAR

126,21

Blindats Leopardo

Santa Bárbara

67,15

Blindats Pizarro

Santa Bárbara

2,40

Míssils exèrcit terra

 

21,38

Vehícles de combat Centauro

 

24,04

Guerra electrònica

 

38,08

Modernització forces armades

 

711,48

Resta

 

533,43

TOTAL inversions

 

1.952,17

 

% de la despesa militar respecte al total del pressupost 2005: 6,66%

Increment del pressupost de defensa respecte a l’any 2004: 3,13%

Despesa militar per dia: 42,85 milions d’€

% de la despesa militar respecte del PIB 2005: 1,86%

Total R+D (civil i militar): 4.972,23 (civil: 3.641,94)

% de R+D militar respecte al total de R+D: 26,75%